Які функції виконує товстий кишечник

29. Товста кишка, її відділи, топографія, будова. Травлення в товстій кишці.

б) багаточисленні мішковидні ворсинки стінки – гаустри обвідної кишки, які замітні з середини.

в) є півмісяцеві складки обвідної кишки.

г) багато кишкових залоз.

д) м’язева оболонка слизової пластинки розвинута сильніше, ніж в інших відділах кишівника.

е) круговий шар, повздовжний шар м’язевої оболонки. Повздовжній шар утворює три шарових пучка – стрічки обвідної кишки.

й) на зовнішній поверхні товстої кишки, середня оболонка утворює пальцевидні витягування – сальникові відростки, що містять жирову тканину.

ж) діаметр товстої кишки більший, ніж тонкої.

Товста кишка має такі відділи:

— ободову кишку, яка складається з:

— висхідної ободової кишки ;

— поперечної ободової кишки;

— низхідної ободової кишки;

— сигмоподібної ободової кишки;

Коловий м’язовий шар розвинутий в цілому однаково і лише в межах півміся-цевих складок посилюється. Оскільки поздовжні м’язові пучки стрічок дещо коротші порівняно з довжиною кишки, перебувають у стані постійного тонусу й посилено скорочуються під час перисталь­тики, у стінці ободової кишки між стрічка­ми утворюються випини (haustracoli).

Серозна оболонка вкриває товсту киш­ку неоднаково на всьому її протязі: сліпу кишку і червоподібний відросток з усіх боків, висхідну й низхідну ободову — з трьох боків (крім заднього), поперечну та сигмоподібну ободову — з усіх боків і утворює брижу.

Серозна оболонка ободової кишки, на відміну від тонкої, утворює особливі чеп­цеві привіски, яких немає або вони ледь помітні у дітей і під­літків, але дуже розвинені в огрядних людей похилого віку.

Функція. Після розщеплення їжі до розчинного стану білків, жирів і вуглеводів і всмоктування їх у тонкій кишці хімус надходить до товстої кишки. Тут всмок­тується вода і зневоднений хімус в умо­вах значного бродіння формується в кал, який накопичується в прямій кишці. Ра­зом з водою з товстої кишки в кров над­ходять також токсичні продукти бродіння (індол, скатол, фенол тощо).

Травлення в товстій кишці.

Основною функцією проксимальної частини товстих кишок – це всмоктування води і залишків поживних речовин. Роль дистального відділу товстої кишки – депонування кишкового вмісту, формування калових мас, і їх евакуація. Секрет сирозної оболонки має виражену лужну реакцію. В секреті виявляється значна кількість клітин епітелію, лімфоцитів, слизі міститься невелика кількість ферментів (пептидази, ліпази, амілази, лужна фосфатаза). Виділення соку стимулюється механічним подразником слизової оболонки неперевареними травними речовинами. Важливу роль в процесі травлення належить – мікрофлорі – кишковій паличці і бактеріям молочнокислого бродіння (утворюють молочну кислоту, яка має антисептичну дію). Мікрофлора інактивує ферменти, що поступають з тонкої кишки в складі хімусу.

Источник

Тонкая и толстая кишка. Анатомо-физиологические особенности

ТОНКАЯ И ТОЛСТАЯ КИШКА
Анатомо-физиологические особенности.

О.А. Саблин, В.Б. Гриневич, Ю.П. Успенский, В.А. Ратников

Таблица 9. Функции различных отделов кишечника.

Тонкая кишка

Толстая кишка

Выброс ферментов, гидролиз белков, жиров, углеводов, обогащение химуса желчью, изменение рН среды, перемешивание содержимого и его транспорт, всасывание Гидролиз полимеров, инкреторная, всасывательная, двигательная, эвакуаторная, гормональная Всасывание продуктов гидролиза, желчных кислот, иммунная, инкреторная, моторно- эвакуаторная Гидролиз, всасывание, поддержание водно-солевого гомеостаза, бактериальный синтез

Клиническая физиология функционально обосновывает деление тонкой кишки на три ее отдела: двенадцатиперстную, тощую и подвздошную кишку.

Двенадцатиперстная кишка обладает важной функцией координатора моторной деятельности проксимальных и дистальных отделов пищеварительной трубки, экзокринной функции поджелудочной железы, желчеобразования, желчевыделения и, кроме того, осуществляет важную эндокринную функцию. Поэтому функция двенадцатиперстной кишки при внешних неблагоприятных воздействиях, нарушении питания, инфекциях и других сильных раздражениях (нервные импульсы из образований мозга и других частей пищеварительной системы) легко декомпенсируется. Нарушается тонус кишки, ее пропульсивная деятельность, нарушается работа водителя ритма и межнейрональные связи.

В тощей кишке осуществляется интенсивный процесс деполимеризации до стадии моно- или димеров, благодаря начатому в двенадцатиперстной кишке гидролизу поступивших из желудка питательных веществ. Именно в тощей кишке преобладает перенос веществ от наружной (полостной) поверхности к внутренней, обращенной к базальной мембране, и к кровеносным сосудам (всасывание). Следует учитывать, что в энтероцитах транспорт веществ происходит в обоих направлениях, то есть одновременно протекают процессы всасывания и экскреции.

Подвздошная кишка. Это участок пищеварительного канала с заключительными этапами всасывания некоторых ди- и мономеров гидролизированной пищевой массы, продолжением всасывания солей и воды, участок кругооборота желчных кислот, кобаламина и других веществ. Определенную защитную роль выполняет иммунная система кишки. Она является мощным «заслоном», состоящим из антител и лимфоцитов, от повреждения организма антигенами из полости кишки. Секреторный иммуноген (SIgA) блокирует доступ возможных аллергенных молекул пищи или лекарств, выполняя защитную роль против бактерий, вирусов, токсинов.

Существует постоянный ток электрических импульсов, идущих с определенной скоростью (около 10-20 см/с) в проксимально-дистальном направлении. Основной электрический ритм (около 18 в 1 мин) обычно весьма постоянен для каждого сегмента, но в ряде случаев, например при тиреотоксикозе, он повышен. Ритм сокращений сегмента можно изменить, повышая уровень эндогенного серотонина холиномиметиками, пептидами (мотилин, гастрин), простагландинами, секретином, холецистокинином.

Значение моторной функции тонкой кишки важно для эффективной абсорбции нутриентов из ее просвета. Так, например, в эксперименте, при включении в диету грубоволокнистых продуктов ускоряется транзит кишечного содержимого и вследствие этого содержание глюкозы в крови становится в 2 раза меньше, чем при диете без грубых волокон.

Пейсмейкеров электрического ритма кишки несколько. В двенадцатиперстной кишке пейсмейкер, задающий ритм, расположен в 5-6 мм дистальнее пилорического сфинктера (Taylor, Code, 1971). Этот участок двенадцатиперстной кишки, длиной 5-6 см, обладает наибольшей присущей ему внутренней частотой медленных электрических волн. Описан пейсмейкер в сегменте около большого дуоденального сосочка.

Толстая кишка продолжает всасывание нутриентов, поддерживает водный и электролитный баланс, является депо для каловых масс. Именно в дистальном отделе пищеварительного канала присутствует максимальное количество микроорганизмов, среди которых могут быть и патогенные. Толстая кишка не менее сложный орган, чем тонкая, и методически еще труднее для изучения ее функций. Основные трудности заключаются в сложности наблюдений у человека сопряженных процессов моторики, всасывания, секреции, экскреции, иммунологической защиты, соотношений бактериальных ферментов и собственных ферментов кишки, а также многого другого.

В сутки в толстую кишку поступает от 200 до 1500 г полужидкой массы, с которой в кишку доставляется около 60 г углеводов, около 6 г белка и 2 г жира. Всасывание сахаров в толстой кишке не происходит, но анаэробная микрофлора превращает углеводы в летучие жирные кислоты при создании в кишке гипоксии и замедленном перемещении содержимого в дистальном направлении.

В толстой кишке происходит анаэробная ферментизация сахаридов до образования короткоцепочечных жирных кислот. При высокой концентрации сахаридов (100-300 ммоль) в полости кишки изменяется рН и образование жирных кислот. Аминокислоты в толстой кишке не всасываются, они являются источником аммиака, средой для размножения бактерий.

Характер моторики кишки, ее сфинктеры, эффективность транзита жидкости воды через стенку кишки позволяют задерживать в ней остатки химуса, поступившие из тонкой кишки и продукты экскреции до 48 и более часов.

У человека в сутки в кишку из желудка поступает около 1,0 л жидкости (с пищей и соком желез). У здоровых с калом из этого количества выделяется жидкости от 0,5 до 0,1 л. Процессы всасывания и секреция ионов и жидкости наблюдаются в динамическом равновесии, но всасывание преобладает над секрецией. Всасывание преобладает в покинувших крипты клетках ворсинок, а секреция в недифференцированных клетках крипт. Регуляция интенсивности и скорости потоков жидкости и ионов направлена на сохранение в организме ионного гомеостазиса. Важное значение в поддержании осмолярности содержимого толстой кишки имеет всасывание аммиака.

Рецепторный аппарат окончаний нейронов стенки кишки воспринимает изменения в рН, ионном, аминокислотном составе среды в полости кишки (сенсорная информация). Сигналы соотносятся с информацией от центральных нервных образований и интегрируются в директивные (исполнительные) с участием нейротканевых регуляторных пептидов и многих, далеко еще не выясненных межорганных взаимоотношений.

Источник

Поделиться с друзьями
admin
Как создать своими руками
Adblock
detector